»مهمتریــن کاری کــه دشــمن می ِ خواهــد بکنــد، تصویرســازی غلــط از  وضــع کشــور اســت؛ نه ِ فقــط بــرای اغــوای افــکار عمومــی ّ دنیــا، بلکــه حتــی 1« بـا تصویرسـازی غلـط سـعی ِ بـرای اغـوای افـکار عمومـی داخـل خـود کشـور!« میکننـد افـکار ملـت ایـران را منحـرف کننـد: هـم تصویـر غلـط دربـارۀ ایـران، 2 هـم تصویـر غلـط دربـارۀ خودشـان، هـم تصویـر غلـط دربـارۀ اوضـاع منطقـه.«

»مهمتریــن کاری کــه دشــمن می ِ خواهــد بکنــد، تصویرســازی غلــط از  وضــع کشــور اســت؛ نه ِ فقــط بــرای اغــوای افــکار عمومــی ّ دنیــا، بلکــه حتــی 1« بـا تصویرسـازی غلـط سـعی ِ بـرای اغـوای افـکار عمومـی داخـل خـود کشـور!« میکننـد افـکار ملـت ایـران را منحـرف کننـد: هـم تصویـر غلـط دربـارۀ ایـران، 2 هـم تصویـر غلـط دربـارۀ خودشـان، هـم تصویـر غلـط دربـارۀ اوضـاع منطقـه.«

بنــا بــر بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، امامخامنــهای در ماههــای  اخیــر، مهمتریــن و اصلیتریــن برنامــۀ کنونــی دشــمن، تصویرســازی غلــط
از وضعیــت ایــران و جهــان در افــکار عمومــی اســت.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0