نمایش دادن همه 4 نتیجه

کتاب صعود چهل ساله

بدون امتیاز 0 رای
»مهمتریــن کاری کــه دشــمن می ِ خواهــد بکنــد، تصویرســازی غلــط از  وضــع کشــور اســت؛ نه ِ فقــط بــرای اغــوای افــکار عمومــی ّ دنیــا، بلکــه حتــی 1« بـا تصویرسـازی غلـط سـعی ِ بـرای اغـوای افـکار عمومـی داخـل خـود کشـور!« میکننـد افـکار ملـت ایـران را منحـرف کننـد: هـم تصویـر غلـط دربـارۀ ایـران، 2 هـم تصویـر غلـط دربـارۀ خودشـان، هـم تصویـر غلـط دربـارۀ اوضـاع منطقـه.«
24 ساعت
2
تماس بگيريد

در مسیر آسمان

بدون امتیاز 0 رای
قلم که به نوشتن وصیتنامه برمیداری، یعنی اینکه میدانی در چه مسیری قدم گذاشتهای؛ یعنی راه بیبرگشت را میشناسی و به این راه ایمان داری. قلم که برمیداری، یعنی اینکه میدانی چه مینویسی و چه میخواهی و  به کجا میرسی،
15 ساعت
3
تماس بگيريد

کتاب دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری

بدون امتیاز 0 رای
کتاب «دغدغه های فرهنگی» که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده، شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل شده است.
24 ساعت
2
تماس بگيريد

کتاب مراقبات در تشکیلات

بدون امتیاز 0 رای
کتاب مراقبات در تشکیلات یکی از بهترین و کاربردی ترین کتب در زمینه کار تشکیلاتی است. در این کتاب اصول اخلاقی و عملیاتی مرور میشود.
41 ساعت
1
تماس بگيريد