جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی به نشانی Eitaa.com/hayatbso مراجعه فرمایید.